produtos
English

Jack crevalle

 

Elongated body. We found them around 25 to 60 metres.